Banner 728x90

ระวังโดน!! รายต่อไปอาจเป็นคุณ” ร้อยเล่ห์!!! บริษัทประกัน ”ลวงโลก”

ระวังโดน!! รายต่อไปอาจเป็นคุณ” ร้อยเล่ห์!!! บริษัทประกัน “ลวงโลก”
ในฐานะของผู้บริโภคตาดำๆ ที่หวังซื้อประกันเพื่อไว้ดูแลตัวเองไม่ให้เป็นภาระกับลูกๆ หลานๆ หรือคนในครอบครัว นั่งดูโฆษณาผ่านทีวีเห็นประกาศปาวๆ สมัครง่ายๆ ไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพใดๆ ทำได้เลย บราๆๆๆๆ โฆษณาจนลูกเด็กเล็กแดงท่องจำได้ขึ้นใจ..ล่าสุด “มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค” ต้องออกโรงเตือนบริษัทเอกชนสุดแสบ ลักไก่ ไม่ระบุถ้อยคำโฆษณาในกรมธรรม์ ถึงเวลาไม่จ่าย อ้างป่วยก่อนทำสัญญา ปิดปากผู้บริโภค

โผล่เคสเดิมซ้ำๆ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊ก Ratiya Intarajinda ได้โพสต์ภาพเอกสารที่มีข้อความระบุว่า…

“ตามที่ท่านในฐานะผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยข้างต้น ได้ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม เนื่องจากผู้เอาประกันภัยได้ถึงแก่กรรม ดังรายละเอียดทราบแล้วนั้น

บริษัทขอแสดงความเสียใจต่อท่านและครอบครัว มา ณ โอกาสนี้ พร้อมกันนี้ขอเรียนว่า จากการตรวจสอบพบว่า สุขภาพของผู้เอาประกันภัยไม่อยู่ในเกณฑ์การรับประกันของบริษัทฯ เนื่องจากผู้เอาประกันภัยมีสุขภาพไม่สมบูรณ์ เป็นโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง มาก่อนทำสัญญาประกันชีวิต แต่มิได้เปิดเผยข้อความจริงนี้อันเป็นสาระสำคัญต่อการพิจารณารับประกันให้บริษัทฯทราบ ซึ่งหากทราบ บริษัทฯจะไม่เข้าทำสัญญาประกันชีวิตแต่อย่างใด ดังนั้น สัญญาประกันชีวิตตามกรมธรรม์ประกันภัยข้างต้น จึงตกเป็นโมฆียะตามมาตรา… แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บริษัทฯ โดยคณะกรรมการสินไหมประกันชีวิตได้พิจารณาแล้ว มีความเสียใจที่ไม่สามารถจ่ายค่าชดเชยสินไหมฯ ตามที่ท่านเรียกร้องมาได้ และโดยหนังสือฉบับนี้ บริษัทฯขอบอกล้างสัญญาประกันชีวิตตามกรมธรรม์ประกันภัยข้างต้น โดยบริษัทฯ จะคืนเงินค่าเบี้ยประกันภัยหลังจากหักหนี้สินหรือจำนวนเงินใดๆ ที่บริษัทฯได้จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี)…”

แล้วที่โฆษณาว่าไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน คืออะไร!!!? พอถึงเวลาจะมาอ้างว่าผู้ทำประกันปกปิดความจริง เรื่องนี้นางนฤมล เมฆบริสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) แจงว่าการทำประกันชีวิตที่มีการโฆษณาว่า “ไม่ต้องตรวจสุขภาพนั้น” จริงๆ แล้วคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ระบุไว้ว่า การโฆษณาเงื่อนไขใดๆ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจในการทำประกันชีวิตของประชาชน จะต้องมีการระบุเงื่อนไขนั้นเอาไว้ในกรมธรรม์ด้วย แต่ปัจจุบันยังไม่พบการระบุเรื่องดังกล่าวเอาไว้ในกรมธรรม์แต่อย่างใด เพราะฉะนั้นเวลาจ่ายสินไหมทางบริษัทที่มักใช้ข้ออ้างว่าผู้ทำประกันชีวิตปกปิดความจริงนั้น ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค แนะนำให้นำเอกสารการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ใช้ประกอบเป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการต่อสู้คดี และขอเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป

ที่มา http://www.plug-innews.com/9812

Tag : Hot
0 Comment "ระวังโดน!! รายต่อไปอาจเป็นคุณ” ร้อยเล่ห์!!! บริษัทประกัน ”ลวงโลก”"

Back To Top